تحقیق عوامل فردی اجتماعی سرقت و راه پیشگیری

تحقیق عوامل فردی اجتماعی سرقت و راه پیشگیری
رشته تحصیلی : جامعه شناسی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 55

حجم فایل (به کیلوبایت) : 61

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6000 تومان

خرید و دانلود

سرقت، زمینه های فردی و اجتماعی و راهکارهای پیشگیری از آن

هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل زمینه ساز و مرتبط با بروز سرقت می‌باشد. تردیدی نیست که برای پیشگیری ‌یا مبارزه با هر پدیده‌ای ابتدا باید خود آن و عوامل مربوطه را شناخت. درهمین راستا با انجام این تحقیق گسترده برمبنای مصاحبه به مطالعه عوامل مرتبط با جرم سرقت بین مجرمین سرقت پرداخته تا گامی درجهت تحقق اهداف مذکور برداشته شود.
    فهرست مطالب
1.    چکیده 1
2.    فصل اول
3.    مقدمه  3
4.    بیان مسئله 3
5.    فصل دوم
6.    تعریف مغاهیم واصطلاحات 7
7.    چارچوب نظری ودیدگاهها 7
8.    پیشینه تحقیق 8
9.    عوامل مرتبط با سرقت 9
10.    سرقت از دیدگاه اسلام 16
11.    فصل سوم
12.    روش تحقیق 22
13.    ابزار تحقیق 22
14.    جامعه ونمونه آماری  22
15.    یافته های پژوهش 23
16.    ارائه یافته های تحقیق ونتیجه گیری 24
17.    منابع ومواخذ 50
18.    ضمائم (پرسشنامه که توسط خود محقق باید ساخته شود)
---------------
روش تحقیق:
پژوهش حاضر که در پی بررسی علل بروز جرم سرقت و بررسی ویژگیهای شخصیتی – اجتمائی و خانوادگی مجرمین سارق زندانهای کارون و سپیدار اهواز است، با استفاده از یک پرسشنامه یِ خود محقق ساخته بر روی 174نفر از مددجویانِ جرم سرقت در زندانهای فوق و بصورت مصاحبه ی رودررو به اجرا درآمد و پس از اجرا، با استخراج و تجزیه و تحلیل یافته ها نتایج آن در این نوشتار ارائه شده است. پیش از هر چیز باید افزود که افزون بر پرسشنامه های مربوط به بررسی علل بروز جرم سرقت ویژگی های مردم شناسانه ی این افراد نیز به همراه تحقیق تهیه گردید که به پاسخ های بدست آمده از آن در جداول یافته های پژوهش به آنها اشاره می کنیم.