تحقیق مسئولیت مدنی حقوق تحقیق مسئولیت مدنی حقوق

دسته : حقوق

فرمت فایل : word

حجم فایل : 29 KB

تعداد صفحات : 38

بازدیدها : 286

برچسبها : تحقیق مسئولیت مدنی

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

تحقیق مسئولیت مدنی حقوق

دانلود تحقیق بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران

تحقیق دانلودی حاضر با موضوع مسئولیت مدنی به بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران، بررسی نظریات موجود در خصوص مسئولیت مدنی و مقایسه آن با سایر مسئولیتها، ارکان و منابع آن در حقوق ایران و سایر مباحث مربوط به آن می پردازد.

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم.

در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند.

این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ذکر شده است و یا مفهوم این شعر که :

هرکسی مالی کند از کسی تلف هست ضامن از برای آن طرف

مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی باز می کند ، بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها و از جمله کشور می باشد که درچارچوب و کالبد قوانین مختلف گنجانده شده است . در مورد بحث مورد نظر ما می توان گفت که الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهری و مسئولیت مدنی دارای یک مفهوم می باشند

مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن

مسئولیت مدنی در فقه شیعه

ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .

در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول ارزیابی می گردد ، رابطه ذکر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حکومت می نماید ، چرا که با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف که ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند که مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست .

در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد که قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد که :

من اتلف مال الغیر فهوله ضامن

مسئولیت مدنی در عالم حقوق

تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است.

مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است .

در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .

فهرست مطالب

فصل اول - مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بخش اول - تعریف مسئولیت مدنی

بخش دوم - سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی

فصل دوم - مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن

بخش اول - مسئولیت مدنی در فقه شیعه

بخش دوم مسئولیت مدنی در عالم حقوق

فصل سوم مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها

بخش اول انواع مسئولیتها

الف وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی

ب وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

ج وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی

فصل چهارم ارکان مسئولیت مدنی

بخش اول خسارت و ضرر

بخش دوم عمل و فعل زیانبار

بخش سوم تقصیر

بخش چهارم رابطه علیت بین عمل و ضرر

بخش پنجم ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی

الف خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی

ب خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی

فصل پنجم - منابع مسئولیت در حقوق ایران

بخش اول عناوین ضمان قهری

بخش دوم اتلاف

الف قاعده اتلاف در فقه شیعه

ب صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه

بخش سوم تأثیر عنصر معنوی در اتلاف

بخش چهارم اشکال مختلف تلف مال

فصل ششم قاعده تسبیب

بخش اول قاعده تسبیب

بخش دوم قاعده تسبیب در فقه شیعه

بخش سوم مستندات قاعده تسبیب

بخش چهارم تاثیر عنصر معنوی در تسبیب

عنوان صفحه

الف رابطه ما بین مباشر و سبب

فصل هفتم وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب

بخش اول وجه تمایز از لحاظ نوع فعل

الف نوع فعل و عمل در اتلاف

ب نوع فعل و عمل در تسبیب

بخش دوم - وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر

الف عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف

ب توجه به وجود تقصیر در تسبیب

فهرست منابع و مآخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید