تحقیق اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و حسابداری تعهدی در بازده سهام تحقیق اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و حسابداری تعهدی در بازده سهام

دسته : حسابداری

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2630 KB

تعداد صفحات : 101

بازدیدها : 242

برچسبها : جریان های نقدی حسابداری تعهدی بازده سهام

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

تحقیق اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و حسابداری تعهدی در بازده سهام

دانلود پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخ هی عمر شركتها

پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام

مفهوم کارایی بازار سرمایه

تا اوایل دهه 1960 با توجه به ساختار اقتصادی کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی حسابداری تهیه اطلاعاتی بود که در تصمیم گیری اقتصادی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید باشد. چنین هدفی ناشی از تفکری است که سرمایه گذاران به صورت فردی و به منظور حداکثر کردن ثروت خود از اطلاعات حسابداری به عنوان اصلی ترین منبع اطلاعاتی استفاده می کنند. اما چون هر سرمایه گذار در هر زمان مدل تصمیم گیری خاص خود را دارد و نیز این مدلها بسیار متنوع بوده و کاملاً شناخته شده نیستند، آزمایش مفید بودن اطلاعات برای تصمیم گیری افراد غیرممکن و یا بسیار مشکل است و لذا آزمایش خصوصیات کیفی اطلاعات (مثل مربوط بودن و معتبر بودن) عملی نیست.

رونق معاملات در بازار اوراق بهادار، آمادگی وسایل ارتباط جمعی جدید، انتشار متعدد و به روز اطلاعات مالی، شیوه جدیدی از اطلاعات را به وجود آورده است که در این شیوه بجای رفاه شخصی، رفاه اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است قبلاً فرض بر این بود که یک شخص سرمایه گذار با استفاده از اطلاعات حسابداری سعی می کند، اوراق بهاداری را جستجو کند که ارزش ذاتی آن بیش از ارزش بازار است و با سرمابه گذاری در چنین اوراق بهاداری منتفع شود. به عبارت دیگر یک سرمایه گذار منتفع و سرمایه گذار دیگری متضرر می گشت. اما در مجموع رفاه اجتماعی به حد مطلوب نمی رسید. نگرش جدید به بازار با تأکید به رفاه اجتماعی شکل گرفت.

فعالیتهای عملیاتی

فعالیتهای عملیاتی عبارت از فعالیتهای اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است. این تعریف با تعریف درآمد عملیاتی طبق استاندارد حسابداری شماره 3) درآمد عملیاتی)، یکسان است. در نتیجه فعالیتهای عملیاتی در صورت جریان وجوه نقد با بخش عملیاتی صورت سود و زیان یعنی درآمدهای عملیاتی هزینه های عملیاتی مرتبط است.

جریانهای نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی توان واحد تجاری جهت بازپرداخت وامها، حفظ توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام بدون استفاده از منابع برون سازمانی می باشد. دریافت های نقدی بابت فروش کالا و ارائه خدمات شاهرگ اصلی ورود منابع نقدی به درون واحد تجاری است. پرداختهای نقدی اصلی شامل پرداخت بابت خرید مواد و کالا، دستمزد، هزینه های مصارف عمومی، اجاره و دیگر هزینه های مشابه است. در صورتی که بعضی از جریانهای نقدی را نتوان به یک سرفصل خاص محدود کرد، چنین اقلامی به عنوان جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی طبقه بندی میشوند. دریافت وجه نقد بابت فروش مواد یا خدمات جانبی مانند حمل موردی کالا نمونه هایی از این گونه جریانهای نقدی است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

-1-1 مقدمه.

-2-1 بیان مساله 2

-3-1 اهمیت موضوع . 2

-4-1 اهداف تحقیق و استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 3

-5-1 پرسش تحقیق 3

-6-1 فرضیه های تحقیق 4

-7-1 متغیرهای تحقیق 4

-8-1 روش تحقیق 5

-9-1 جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه های تحقیق 5

-10-1 قلمرو تحقیق 6

-8-3 دادههای مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها 6

-12-1 آزمون آماری فرضیه ها و نتایج آن ها 6

-13-1 نگاهی اجمالی به پیشینه داخلی و خارجی تحقیق

-14-1 نتایج تحقیق. 8

-15-1 محدودیت های تحقیق 8

-16-1 تعریف واژه های کلیدی. 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

-2-1 مقدمه. 10

-2-2 محیط و گزارش های حسابداری 11

-3-2 استفاده کنندگان صورت های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان 12

-4-2 هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی خارجی 14

-5-2 ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورتهای مالی اساسی 17

-6-2 سیر تاریخی صورت گردش وجوه نقد. 19

-7-2 طبقه بندی اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد. 23

-8-2 حسابداری تعهدی و نارسائیهای آن 27

-9-2 حسابداری تعهدی یا نقدی؟. 31

-10-2 مفهوم بازده 34

-1-10-2 عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود. 36

-2-10-2 عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام 38

-11-2 بازارهای اوراق بهادار 39

-12-2 مفهوم کارایی بازار سرمایه 40

-1-12-2 شکل ضعیف بازار 42

-2-12-2 شکل نیمه قوی بازار 42

-3-12-2 شکل قوی بازار 42

-13-2 بازار سرمایه نوپای ایران. 43

-14-2 چرخه عمر شرکت ها. 44

-1-14-2 طبیعت رشد و پیری سازمان ها 45

-2-14-2 دوره های حیات سازمانی: مراحل رشد. 47

-3-14-2 دوره های حیات سازمانی: مراحل پیری. 51

-4-14-2 نحوه عملکرد سازمان ها و تعیین موقعیت آنها در مسیر حرکت روی منحنی عمر 54

-15-2 پیشینه تحقیق. 56

-1-15-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران. 56

-2-15-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در جهان. 57

فصل سوم: روش تحقیق

-1-3 مقدمه. 64

-2-3 پرسش تحقیق 65

-3-3 فرضیه های تحقیق 65

-4-3 متغیرهای تحقیق 65

-5-3 روش تحقیق 66

-6-3 جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه های تحقیق 66

-7-3 قلمرو تحقیق. 67

-8-3 داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها 68

-9-3 طرح آزمون فرضیه های تحقیق. 68

1-9-3 -آمار توصیفی. 68

2-9-3 -مراحل آزمون فرضیات آماری 68

-3-9-3 آزمون ونگ 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونِ فرضیه ها

-1-4 مقدمه. 72

-2-4 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 73

-1-2-4 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از حذف مشاهدات پرت 73

-2-2-4 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از حذف مشاهدات پرت 75

-3-4 تشریح فرآیند آزمون فرضیه ها 75

-1-3-4 آزمون فرضیه شماره یک 75

-2-3-4 آزمون فرضیه شماره دو. 77

-3-3-4 آزمون فرضیه شماره سه. 79

-4-4 نتیجه آزمون فرضیه ها. 82

فصل پنجم: نتایج تحقیق و پیشنهادها

-1-5 مقدمه. 83

-2-5 یافته های تحقیق 84

-3-5 پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته های تحقیق. 85

-4-5 محدودیت های تحقیق 86

-5-5 پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی 86

منابع و ماخذ

منابع فارسی 88

منابع انگلیسی. 90

پیوست های تحقیق

نمونه آماری(پیوست شماره یک) 91

94 .( خروجی های مربوط به آمار توصیفی تحقیق(پیوست شماره 2

109 . ( خروجی های مربوط به آزمون فرضیات آماری تحقیق(پیوست شماره 3

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره یک تحقیق. 109

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره دو تحقیق. 115

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره سه تحقیق. 121

128 (Abstract) چکیده انگلیسی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید